Slovník

Oddlužení

Oddlužení je způsob, kterým lze řešit úpadek nebo též hrozící úpadek dlužníka. Máme dva způsoby oddlužení a to ve formě splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (max.5 let) - může být i kratší v případě, že dojde k uspokojení věřitelů ve  výši 60% do 36 měsíců) a nebo ve ve formě zpeněžení majetkové podstaty.  Preferuje sociální účel před ekonomickým a současně je cílem také snížit náklady veřejných rozpočtů na sanaci těch, kdo se ocitli v sociální krizi. Při oddlužení není hlavním účelem maximální uspokojení věřitelů, ale umožnit dlužníkovi, aby se oddlužil  - osvobodil od dluhů a znovu se bez dluhů zapojil do ekonomického života. Je zde po celou dobu insolvenčního řízení sledován poctivý záměr dlužníka.

Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě

Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě v sobě zahrnuje jednak oprávnění s majetkovou podstatou nakladát, jednak oprávnění  a zároveň i povinnost majetkovou podstatu spravovat. K tomu je oprávněna pouze osoba s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě, takovou osobou je v závislosti na insolvenčním řízení a způsobu řešení úpadku buď insolvenční správce, nebo dlužník.

Důvod vzniku pohledávky

Důvodem vzniku pohledávky se rozumí skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá. Má-li věřitel uvést důvod vzniku pohledávky, je povinen vylíčit skutkové okolnosti, z nich vznik pohledávky odvozuje (např. kupní smlouva, faktura, dodací list).

Dlužník

Dlužníkem v insolvenčním řízení může být jak podnikající právnické osoby nebo fyzické osoby tak i subjekt, který není podnikatelem např. spotřebitel. Musí však jít vždy o osobu s právní subjektivitou.

Insolvenční soud

Insolvenčním soudem je soud, u kterého probíhá insolvenční řízení. Vždy se v prvním stupni jedná o krajský soud. Je-li dlužníkem fyzická osoba - nepodnikatel, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu má dlužník bydliště nebo v jehož obvodu dlužník bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Je-li dlužník fyzická osoba - podnikatel, je místně příslušným krajský soud, v jehož obvodu má dlužník místo podnikání, nemá-li místo podnikání, je rozhodné místo dlužníkova bydliště. V případě dlužníka-právnické osoby je pro určení místní příslušnosti soudu rozhodující sídlo právnické osoby. Insolvenční soud rozhoduje formou usnesení o úpadku dlužníka, způsobu jeho řešení atd.

Insolvenčí správce

Insolvenční správce je fyzická nebo právnická osoba oprávněná k výkonu funkce na základě povolení vydaného Ministerstvem spravedlnosti ČR. Osoba insolvenčního správce je pro každé insolvenční řízení určena v rozhodnutí o úpadku. Tuto osobu vybere ze seznamu insolvenčních správců předseda insolvenčního soudu (okres Ústí nad Orlicí a Svitavy spadají pod Krajský soud v Hradci Králové). V průběhu insolvenčního řízení plní insolvenční správce povinnosti uložené mu insolvenčním zákonem, zvláštními předpisy nebo rozhodnutím insolvenčního soudu. V okrese Ústí nad Orlicí a Svitavy vykonává činnost insolvenčního správce 7 insolvenčních správců.

Insolvenční návrh

Insolvenční návrh je návrhem na zahájení insolvenčního řízení. Musí být podán na zákonem stanoveném formuláři. K jeho podání je oprávněn jednak dlužník, jednak kterýkoliv z věřitelů dlužníka. Insolvenční návrh se pošle místně příslušnému insolvenčnímu soudu (okres Ústí nad Orlicí a Svitavy spadají pod Krajský soud Hradec Králové, pobočka Pardubice). Je nezbytné, aby navrhovatel opatřil insolvenční návrh úředně ověřeným podpisem, je-li insolvenční návrh podáván v elektronické podobě, pak zaručeným podpisem.

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu. (Např. Lanškroun, Letohrad, Králíky, Svitavy, Ústí nad Orllicí atd. mají místně příslušný Krajský soud Hradec Králové, pobočka Pardubice). Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastávají již okamžikem zveřejnění vyhlášky v insolvenčním rejstříku, kde je založen digitalizovaný spis (nejpozději do 2 hodin poté, kdy soudu insolvenční návrh došel, § 101 odst. 1 IZ) a trvají až do jeho pravomocného skončení.

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je informační systém veřejné správy spravovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR. Je veřejně přístupný na internetové adrese https:https://www.justice.cz/ Obsahuje seznam dlužníků, seznam insolvenčních správců a digitalizovaný obsah insolvenčních spisů. Pro každého dlužníka se vede jeden insolvenční spis. Insolvenční rejstřík má funkci evidenční, informační a doručovací.

Majetková podstata

Majetková podstata tvoří majetek, který dlužník vlastnil v době zahájení insolvenčního řízení (bylo-li insolvenční řízení zahájeno k návrhu dlužníka), nebo v době vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka (bylo-li řízení zahájeno k návrhu některého z věřitelů dlužníka). Do majetkové podstaty patří i dlužníkovy spoluvlastnické podíly na majetku a majetek, který tvoří společné jmění manželů (v případě prohlášení konkursu pak dochází k zániku společného jmění manželů a k jeho vypořádání). Je-li dlužník zaměstnán v pracovním poměru, patří do majetkové podstaty i zabavitelná část mzdy. Do majetkové podstaty nepatří majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí (např. oblečení, obvyklé vybavení domácnosti, hotové peníze do 1.000,- Kč apod.) Do majetkové podstaty může patřit i majetek ve vlastnictví třetích osob. Půjde ovšem pouze o případy, kdy tento majetek původně vlastnil dlužník a převedl jej na třetí osobu úkonem, který byl v průběhu insolvenčního řízení prohlášen soudním rozhodnutím za neúčinný.

Moratorium

Návrh na vyhlášení moratoria je oprávněn před zahájením insolvenčního řízení nebo ve stanovené lhůtě po zahájení podat dlužník. Moratorium vyhlašuje insolvenční soud nejdéle na dobu tři měsíců, v odůvodněných případech lze moratorium o 30 dnů prodloužit. Po dobu trvání moratoria nelze vydat rozhodnutí o úpadku dlužníka, moratorium znemožňuje dlouhodobým dlužníkovým dodavatelům energií, surovin, služeb a zboží za trvání moratoria od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět, jestliže dlužník platí své závazky z těchto smluv vzniklé alespoň po vyhlášení moratoria.  

Konkurs

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že zjištěné pohledávky věřitelů jsou uspokojovány poměrně z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Neuspokojené pohledávky nebo jejich části však po skončení konkursního řízení nezanikají a věřitelé jsou oprávněni k jejich dalšímu vymáhání za dlužníkem.

Odměna insolvenčního správce  - konkurs

Insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkurzu se výše této odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele.

Odměna insolvenčního správce  - oddlužení

Insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty z výtěžku zpeněžení a zároveň i ze zpeněžení zajištěného majetku. Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je výše odměny 750,- Kč + 150,- Kč náhrada hotových výdajů za každý započatý měsíc plnění. Je- li insolvenční správce plátcem DPH, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů i částka odpovídající této dani.

Průběh insolvenčního řízení

Insolvenční řízení z pohledu dlužníka má několik fází, které  záležení na konkrétním případu. Insolvenční řízení však probíhá v zásadě v těchto fázích. Podání insolvenčního návrhu (rádi pro Vás zpracujeme do 3 dnů) ⇒ zahájení insolvenčního řízení (zveřejněno do 3 dnů od přijetí insolvenčního návrhu na insolvenční soud na stránkách https://isir.justice.cz/isir/common/index.do) ⇒ rozhodnutí o úpadku dlužníka ⇒ rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka.

Insolvenční řízení z pohledu věřitele. Podání insolvenčního návrhu ⇒ zahájení insolvenčního řízení ⇒ lhůta k přihlášení pohledávky (nejčastěji 30 dnů od vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka) ⇒ přezkumné jednání ⇒ schůze věřitelů ⇒ rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka.

Úpadek

Dllužník musí definovat do insolvenčního návrhu okolnosti z nichž vyplývá úpadek nebo případně hrozící úpadek. Vylíčí konkrétní okolnosti na základě, který bude možné, aby insolvenční soud posoudil zda lze předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých závazků v budoucnu.

Účastníci insolvenčního řízení

Účastníkem insolvenčního řízení je dlužník, věřitelé, kteří uplatňují právo vůči dlužníkovi přihlášením svých pohledávek (může jít i o věřitele, který má pohledávky za majetkovou podstatou a který se do insolvenčního řízení nepřihlašuje), insolvenční soud (místně příšlušný krajský soud), insolvenční správce. V okrese Ústí nad Orlicí a Svitavy vykonává činnost insolvenčního správce 8 insolvenčních správců.

Věřitel

Veřitelé dlužníka, kteří přihlásili do insolvenčního řízení své pohledávky vůči dlužníkovi, mohou vykonávat značný vliv na průběh insolvenčního řízení. Věřitel si přihlásí svoji pohledávku ve stanovené lhůtě, která je zveřejněna v USNESENÍ O ÚPADKU na insolvenčním rejstříku. Věřitel může být zajištěný nebo nezajištěný.

Zajištěný věřitel

Zajištěným věřitelem je věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka a to nejčastěji zástavním právem, zadržovacím právem. Zajištěný věřitel uplatňuje v insolvenčním řízení svoji pohledávku přihláškou na předepsaném formuláři. Má nárok na plnění zpeněžením majetku, který slouží k zajištění. Nejčastěji se jedná o hypoteční úvěr zajištěný nemovitostí (byt, dům). Zajištěná pohledávka není při oddlužení plněním splátkového kalendáře přičtena k nezajištěným pohledávkám. Je uspokojována pouze ze zajištěného majetku.

Zahájení insolvenčního řízení

Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh, který nevykazuje vady, dojde věcně příslušnému soudu. Vždy se jedná o místně příslušný krajský soud. Podáním insolvenčního návrhu u okresního soudu (např. okresní soud Svitavy, Ústí nad Orlicí) insolvenční řízení zahájeno není a soud nebude ani o návrhu rozhodovat. Např. postoupí-li okresní soud Svitavy nebo Ústí nad Orlicí insolvenční návrh věcně příslušnému krajskému soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích, je insolvenční řízení zahájeno až dnem, kdy tento návrh krajskému soudu dojde.

Zveřejnění zahájení insolvenčního řízení

O zahájení insolvenčního řízení vydá soud vyhlášku, kterou zveřejní nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh na povolení oddlužení. Dojde-li insolvenční návrh mimo stanovenou pracovní dobu soudu nebo mimo pracovní dny, učiní tak soud nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu.

Osobní
oddlužení

Adresy pro poskytování poradenství:
Štíty, náměstí Míru 57 - úřední hodiny v pátek od 8:00 - 14:00
Lanškroun, Purkyňova 101 - úřední hodiny v pondělí - pátek od 7:00 - 16:00

Čas schůzky v Lanškrouně je možné domluvit i v jinou dobu, např. v sobotu

telefon: +420 733 579 000
email: info@urban-ak.cz
Pozor: Osobní schůzku je potřeba mít domluvenu emailem anebo telefonicky.

Úvod O nás Kontakty Oddlužení Kalkulátor Poradna Vzory ke stažení Slovník
copyright © 2017 mgr. jan urban | design jewellphoto | developed by milan schembera